• slider image 58
:::

一張紙提早寫作教學

學校名稱: 蒜頭國小 作者: 林建安(國小教師) 指導老師: 人氣:138

一張紙提早寫作教學

林建安

嘉義縣蒜頭國民小學圖書館閱讀推動教師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    帶領低年級孩童從事圖書館利用教育活動,學生上課時的童言童語,讓我想利用閱讀課程來從事幾次的提早寫作,也讓孩子有機會把自己天真的想法整理成一篇短文,特別規劃出幾堂課程時間來玩一玩,讓學生用一張紙摺成一本小書,先從動手創作的樂趣中,改變不同的寫作型式,憑藉著對生活的客觀認知,運用獨特的思考創意及文字的表達能力,體驗多元及討論的學習機會,藉以提供更多元的思考空間、創作機會與提早寫作。

壹、教學重點

    低年級語文表達教學主要以能擴充詞彙,遣詞造句正確使用標點符號,應用簡單句型完成練習寫作。透過相關主題的文本(繪本),利用圖畫口語表達造出完整句型再進入寫作聯想。因此透過繪本或文本加強句型的認識與使用、依圖示呈現表達完整的造句、利用模仿方式,訓練語句的替換及利用圖示,了解文章的結構及內容的型式加強教學活動。

    此次活動的教學利用故事繪本的看圖寫作,它有具體的資料可供閱讀與討論,提供學生更多發表的過程與材料。透過看故事後來寫作,具體畫面已能在腦海裡呈現,奠定寫作基礎教學的好方法。

因此教學設計從四個方面著手,(一)利用六何法分析故事內容;(二)指導學生口說句子;(三) 從句而後段的策略引導歷程;(四)透過摺紙成書再創作,增加寫作情境營造及樂趣。冀希透過結合

美勞來進行有趣的寫作活動,雖然低年級小朋友在語彙、組織、結構能力方面仍甚缺乏,但天馬行

空的想像力在教學引導下卻能增加對寫作創作的自信與興趣。     

  

 

教學實施

首先利用閱讀課共讀「超棒貓迪西」,老師帶領學生閱讀,而後透過基本的四素句(四W)與深   

    入分析的為何(HOW)、如何(WHY)與學生做故事最後的討論與複習。